ZD KOČEVJE - pogodbeni partner pri izvajanju projekta SORO:

SODELOVANJE ZA ZDRAVJE ROMOV

 

Zdravstveni dom Kočevje je pogodbeni partner pri izvedbi programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 – Sodelovanje za zdravje Romov.

Romska populacija sodi med socialno ogrožene skupine prebivalstva oz. skupine s povečanim tveganjem za zdravje. V Občini Kočevje in Novo mesto (JV regija Slovenije) skupaj živi okrog 1440 Romov. Bivanja Romov v neustreznih življenjskih razmerah, velikokrat brez osnovnih življenjskih možnosti, s čimer so povezani neustrezna higiena, slaba prehrana in telesna neaktivnost, so dejavniki, ki neposredno zvišujejo stopnjo zdravstvene ogroženosti Romov.

Cilj projekta:

  • Povečati informiranost in ozaveščenost romske populacije na področju zdravja;
  • Povečati udeležbo pri programih preventivne zdravstvene oskrbe med Romi;
  • Izboljšati komunikacijo javnih delavcev, ki delajo s Romi;
  • Uskladiti in povečati medinstitucionalno sodelovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami;
  • Umestiti financiranje mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih v sistem javnega financiranja in trajnosti dela romskega koordinatorja.

 

Pogodbeni partnerji bomo pristopili k izvedbi programov na podlagi izdelanih načrtov za zdravstveno oskrbo na terenu. Programi bodo namenjeni Romski skupnosti, predvsem Romskim ženskam v JV Sloveniji in strokovnim delavcem, ki delajo z njimi.

 

 

 

 

ZD KOČEVJE - contractual partner in the implementation of the project SORO:

COOPERATION FOR THE HEALTH OF ROMA

 

Health Centre Kočevje is a contractual partner in the implementation of the program of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 - Participation to the health of Roma.

 

The Roma population is one of the socially disadvantaged population groups or. groups with an increased risk to health. In the municipality of Kočevje and Novo mesto (SE region of Slovenia) live together around 1440 Roma. Roma stay in inadequate living conditions, often without basic living options, which are related to inadequate sanitation, poor diet and physical inactivity. Those are factors that directly increase the level of health threats Roma.

 

The project aims to:

  • Increase information and awareness of the Roma population in the health field;
  • Increase participation in programs of preventive health care among Roma;
  • Improve communication of public employees who work with Roma;
  • Align and enhance inter-institutional cooperation and cooperation with non-governmental organizations;
  • Installed funding mobile health services in Roma settlements in the system of public financing and sustainability work Roma coordinator.

 

The contractual partners will approach the implementation of programs on the basis of the elaborated plans for health care in the field. The programs will be aimed at the Roma community, especially Roma women in the Southeast Slovenia and professionals who work with them.

 

 

Seznam partnerjev

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE

LUK

Trg zbora opdposlancev 30

1330 Kočevje

 

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

RIC NOVO MESTO

Topniška cesta 2

8000 Novo mesto

 

OBČINA KOČEVJE

Ljubljanska cesta 26

1330 Kočevje

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

 

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Roška cesta 18

1330 Kočevje

 

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Kandijska cesta 4

8000 Novo mesto

 

ROMSKO DRUŠTVO ROMANO VESELI

Pot v gaj 24

8000 Novo mesto

 

LANDSFORENINGEN FOR PARORENDE INNEN PSYKISK HELSE

Brugata 1

0186 Oslo

NORVEŠKA