Poslanstvo in vizija Zdravstvenega doma Kočevje

Zdravstveni dom  (v nadaljevanju ZD) je javni zavod, ki izvaja vse oblike zdravstvenega varstva na primarni ravni: diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo, preventivo, nujno medicinsko pomoč in 24 urno zdravstveno varstvo.

Zdravstveni dom zagotavlja zdravstveno varstvo za prebivalce območij Občin Kočevje, Kostel in Osilnica ter zagotavlja občanom enako dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev.

Nujno medicinsko pomoč nudi vsem bolnikom ali poškodovancem, ki jo na območju delovanja ZD potrebujejo.

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati uporabnikom, predvsem občanom občin  Kočevje, Kostel in Osilnica kakovostno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanja nastanka bolezni in izboljševanja zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z nalogo koordinacije vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti. 

Želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem zdravstvenem nivoju občin Kočevje, Kostel in Osilnica za izvajanje preventivnih dejavnosti, diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne dejavnosti ter rehabilitacije. Nadaljevati želimo poslanstvo učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja zdravstvenega kadra ter aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike občine soustanoviteljice Kočevje ter sodelovati z vsemi strateškimi partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju.

Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim izpopolnjevanjem vseh zaposlenih, spodbujanju dodatnega izobraževanja, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do vseh uporabnikov naših storitev. Kakovostna in varna obravnava pacienta je pri tem naše ključno vodilo.

S skrbjo za urejenost poslovnih prostorov bomo omogočili dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov. S posodabljanjem medicinsko tehnične opreme in nemedicinske opreme bomo zviševali kakovost dela. Z urejenostjo okolice ZD bomo omogočali čim boljšo krajevno dostopnost uporabnikov, z dobro organizacijo dela bomo omogočili čim boljšo časovno dostopnost uporabnikom.

V procesu izvajanja zdravstvenega varstva si prizadevamo za učinkovito sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in preventive ter poslovno uspešno delovanje zavoda. Ob upoštevanju večje prilagodljivosti potrebam pacientov, odzivnosti na  potrebe lokalnega prebivalstva ter poslovne racionalnosti si prizadevamo doseči načrtovan obseg programa dela.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.  V REDU